Україна

УКРАЇНА ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА
________17_________сесія_______VІ_________скликання


РІШЕННЯ


від 28.12.2011 № 329-17/VI

м. Дніпродзержинськ


Про зміну найменування середньої

загальноосвітньої школи №31

та затвердження статуту комунального

закладу «Середня загальноосвітня школа №31

з класами вечірньої форми навчання

м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської

міської ради в новій редакції


З метою реалізації державної політики в галузі освіти, відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», керуючись п.30 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Змінити найменування середньої загальноосвітньої школи №31 на комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №31 з класами вечірньої форми навчання м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради.

2. Затвердити статут комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №31 з класами вечірньої форми навчання м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради в новій редакції (додається).

3. Уповноважити заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Павлюка С.М. підписати статут комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №31 з класами вечірньої форми навчання м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради в новій редакції.

4. Управлінню освіти і науки міської ради (Баштаненко) та комунальному закладу «Середня загальноосвітня школа №31 з класами вечірньої форми навчання м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради (Третьяк) здійснити необхідні заходи щодо державної реєстрації змін до установчих документів, пов’язаних із зміною найменування юридичної особи, у порядку та строки, визначені чинним законодавством.

5. Відділу державної реєстрації міської ради (Соколова) здійснити відповідну реєстрацію проведених змін до установчих документів.

6. Організацію виконання цього рішення покласти на управління освіти і науки міської ради (Баштаненко), координацію – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Павлюка С.М., контроль – на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту (Коробочка).


Міський голова С.О.САФРОНОВ С.О.САФРОН


Додаток

до рішення міської ради

від 28.12.2011 № 329-17/VI

СТАТУТ

^ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №31

З КЛАСАМИ ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

м. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА»

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

^ (НОВА РЕДАКЦІЯ)

Стаття 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №31 з класами вечірньої форми навчання м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради (далі - Заклад) є комунальним унітарним закладом освіти, створеним відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України.

1.2. Засновником та власником Закладу є територіальна громада міста Дніпродзержинська в особі Дніпродзержинської міської ради (далі – Засновник).

1.3. Найменування Закладу.

Заклад може використовувати, як повну, так і скорочену назви:

- повна назва – комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №31 з класами вечірньої форми навчання м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради

- скорочена назва – СЗШ №31.

1.4. Місцезнаходження Закладу:

вулиця Спортивна, 39

м. Дніпродзержинськ

Дніпропетровська область

51900

1.5. Заклад є правонаступником майнових та юридичних прав і обов’язків середньої загальноосвітньої школи №31.

Заклад є правонаступником юридичних прав ліквідованих вечірніх середніх шкіл міста.

1.6. Заклад є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.7. Заклад має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та реєстраційні рахунки у банківських установах, має круглу печатку, штамп зі своєю повною назвою, бланки зі своїм найменуванням та інші реквізити.

1.8. У своїй діяльності Заклад керується Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Дніпродзержинської міської ради, розпорядженнями Дніпродзержинського міського голови, рішеннями виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради, розпорядчими актами виконавчих органів, уповноважених Дніпродзержинською міською радою, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.9. Заклад не відповідає за зобов’язаннями Засновника, а Засновник не відповідає за зобов’язаннями Закладу, крім випадків, встановлених законодавством. Держава та її органи не відповідають по зобов'язаннях Закладу, як і Заклад не відповідає по зобов'язаннях Держави та її органів.

1.10. Заклад має всі права і обов'язки юридичної особи, передбачені чинним законодавством України, в тому числі:

- укладати угоди;

- набувати майнові та особисті немайнові права та нести обов'язки;

- бути позивачем і відповідачем в судах.

Стаття 2

^ МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів загальної середньої освіти, їх фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

2.2. Основні завдання Закладу:

- створення умов та реалізація замовлення родини, суспільства, держави на різнобічний розвиток дитини шкільного віку, формування гармонійної особистості, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

- організація безперервного педагогічного процесу шляхом забезпечення наступності в змісті і організації навчання і виховання між початковою та середньою освітою, досягнення учнями достатнього рівня навченості і готовності до продовження освіти на наступних ступенях навчання;

- здійснення профільного навчання в старшій школі, створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;

- формування основних норм загальнолюдської моралі;

- виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточуючого середовища та довкілля;

- розвиток почуття патріотизму, потреби зробити свій внесок у долю батьківщини; прагнення праці на благо рідної країни, її народу;

- виховання в учнів поваги до Конституції України; державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних світоглядних переконань;

- організація роботи з обдарованими учнями, забезпечення їх всебічного розвитку відповідно до нахилів, здібностей, культурних потреб;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- взаємодія з сім’єю, поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей шкільного віку;

- здійснення інших повноважень відповідно до Статуту Закладу.

2.3. Діяльність Закладу будується на принципах доступності, рівності умов для реалізації нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожного вихованця; єдності розвитку, виховання, навчання і оздоровлення учнів; єдності виховних впливів сім’ї і Закладу; наступності між дошкільною, початковою, базовою загальною та повною загальною середньою освітою; світського характеру освіти; особистісно-орієнтованого підходу до розвитку особистості дитини; демократизації та гуманізації педагогічного процесу; відповідності змісту, рівня і обсягу освіти особливостям розвитку та стану здоров’я учнів (вихованців).

2.4. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює свою діяльність в межах, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.


Стаття 3

^ КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ

3.1 Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №31 з класами вечірньої форми навчання м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради має структуру:

1 ступінь – початкова школа – 1- 4 класи ;

2 ступінь – основна школа – 5- 9 класи ;

3 ступінь – старша школа – 10 – 11(12) класи;

В початковій школі забезпечується відповідний рівень початкової загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту початкової загальної освіти.

В школі другого та третього ступеню забезпечується відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

3.2. Комплектування класів проводиться за віковими ознаками.

Класи з числа учнів, які навчаються за заочною формою, створюються за наявності не менше 9 осіб у класі.

3.4. Навчально-виховний процес здійснюється за денною, вечірньою формами навчання. Бажаючим надається, згідно існуючих положень, право прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном. Хворим учням надається право і створюються умови для індивідуального навчання.

3.5. Режим роботи Закладу встановлюється Засновником.

Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя.

3.6. Мережа класів та груп продовженого дня у Закладі встановлюється Засновником на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України за погодженням з Міністерством фінансів України, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, що їх замінюють та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

3.7. Порядок комплектування та наповнюваність класів визначається Засновником за нормативно-правовими актами. Засновник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність класів учнями у Закладі.

Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України за погодженням з Міністерством фінансів України.

3.8. Контингент учнів у вечірній школі визначається на початку кожного семестру і затверджується наказом директора школи.

3.9. У школі першого ступеню для учнів 1 – 4-х класів за бажанням їхніх батьків, або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Закладу на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють.

Режим роботи груп продовженого дня затверджується наказом директора.

3.10. Прийом учнів до всіх класів здійснюється на безконкурсній основі відповідно до території обслуговування. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до школи при наявності вільних місць у відповідному класі. Перевага в зарахуванні надається учням, які проживають на мікрорайоні школи.

3.11. До першого класу приймаються діти, як правило, із шести років і набір проводиться до 31 серпня.

Зарахування учнів до Закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви ( для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти ( крім дітей, які вступають до першого класу).

3.12. Особи, які не мають зазначених у п.3.11. документів (за винятком свідоцтва про народження (копії), медичної довідки), можуть бути прийняті до будь-якого класу, крім випускного 11(12)го, за їх особистою заявою (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) на основі атестації, проведеної педагогічними працівниками.

3.13. Зарахування учнів до випускного 11(12)го класу протягом навчального року здійснюється за погодженням з управлінням освіти і науки міської ради на підставі особистої заяви учня (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) та за наявності документа про базову загальну середню освіту.

3.14. Порядок переведення і випуск учнів Закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності, відповідно до нормативно-правових документів. У разі потреби, учень може перейти протягом будь-якого року на навчання до іншого закладу освіти. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту (табель успішності, довідка), медичні документи. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України зразка.

3.15. В Закладі можуть створюватися групи для дітей дошкільного віку для підготовки до школи та адаптації до умов шкільного життя.

3.16. Під час прийому дитини до Закладу керівник зобов’язаний ознайомити батьків, або осіб, що їх замінюють, із Статутом Закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

3.17. З метою забезпечення допрофесійної підготовки учнів загальноосвітня підготовка може поєднуватися з допрофесійним навчанням, що здійснюється за наявності ліцензії на даний вид діяльності.

Стаття 4

^ ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів. В планах відображаються найголовніші питання роботи Закладу, визначаються перспективи його розвитку. Річний план Закладу складається на навчальний рік. План роботи схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником Закладу і погоджується з управлінням освіти і науки міської ради.

4.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальний план, який складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Навчальний план затверджується управлінням освіти і науки міської ради. У вигляді додатків до нього додаються розклад уроків (щоденний, щотижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

4.3. Режим занять для учнів, які навчаються за вечірньою формою навчання без відриву від виробництва, встановлюється директором закладу з урахуванням конкретних умов праці учнів на підприємствах, в організаціях, установах.

4.4. Заклад організовує профільне навчання в школі третього ступеню за одним або кількома обраними основними напрямами: суспільно-гуманітарним, філологічним, художньо-естетичним, природничо-математичним, технологічним, спортивним.

Профіль навчання визначається з урахуванням інтересів школярів та їх батьків, перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів учнівської молоді; кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів школи; соціокультурної і виробничої інфраструктури міста.

4.5. Структуру державного стандарту загальної середньої освіти складають:

- базовий навчальний план Закладу;

- загальна характеристика інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти;

- державні вимоги до рівня загальної підготовки учнів.

Зміст початкової освіти визначається Державним стандартом початкової загальної освіти, зміст середньої освіти визначається Державним стандартом загальної середньої освіти, який є обов’язковим та реалізується згідно з Державними базовими програмами, навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Зміна змісту і обсягу Державного стандарту загальної середньої освіти не допускається.

4.6. Відповідно до робочого навчального плану, педагогічні працівники самостійно добирають рекомендовані програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання Статутних завдань і здобуття освіти на рівні державних стандартів.

4.7. Навчально-виховний процес в навчальному закладі здійснюється українською та російською мовами.

4.8. Структура навчального року (за півріччями, семестрами) та тривалість навчального тижня встановлюється Закладом в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти і науки. Тривалість навчального року обумовлюється часом виконання навчальної програми з усіх предметів, але не може бути меншою 34 тижнів (у першому класі – 30 тижнів).

Заклад здійснює навчально - виховний процес за денною формою навчання.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку закладу до роботи у новому навчальному році.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна бути менше 30 календарних днів, улітку - 8 тижнів.

4.9. Відволікання учнів від навчальних занять та інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

4.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить:

Денна форма навчання:

- у перших класах – 35 хвилин,

- у других-четвертих класах – 40 хвилин,

- у п’ятих – одинадцятих – 45 хвилин;

Вечірня форма навчання:

Відпрацювання робочого часу в класах з вечірньою формою навчання здійснюється за рахунок додаткових годин. Години передбачені на проведення заліків та консультацій включаються в розклад і рівномірно реалізуються протягом не менше трьох навчальних днів.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти і науки міської ради та міською санітарно-епідеміологічною службою.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви (після другого та третього уроків) – не менше 15 хвилин.

4.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

4.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

4.13. За рахунок коштів підприємств, установ і організацій, батьків і інших добровільних внесків можуть вводитися додаткові навчальні курси понад обсяг, визначений державним стандартом для відповідного освітнього рівня. Додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, надаються лише на основі угоди між батьками або особами, що їх замінюють, в межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки, молоді та спорту та Міністерством охорони здоров’я України. Відмова батьків або осіб, що їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини із Закладу.

Платні послуги не можуть надаватись замість або в рамках Державної базової програми.

4.14. У закладі здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. У першому класі дається вербальна оцінка досягнень учнів у навчанні, у наступних класах воно обов’язково здійснюється оцінками за 12 бальною шкалою оцінювання, побудованої за принципом урахування особистих досягнень учнів, визначених у чотирьох рівнях: початковому, середньому, достатньому і високому.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

4.15. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів та батьків класним керівником.

4.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили перший, другий та третій ступені, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Звільнення учнів від державної підсумкової атестації проводиться у порядку встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.17. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи - табель успішності;

- по закінченні основної школи - свідоцтво про базову середню освіту;

- по закінченні Закладу – атестат про повну загальну середню освіту, профільний сертифікат.

4.18. Нагородження та заохочення учнів:

- учні 3-8-х, 10-х класів нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» за підсумками навчального року;

- учні 11-х класів нагороджуються похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

Матеріальне заохочення учнів за успіхи у навчанні здійснюється в межах коштів, передбачених на ці цілі.

4.19. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в Закладі здійснюється практичним психологом.

4.20. У разі, якщо батьки або особи, що їх замінюють, всупереч висновку відповідної психолого-медико-педагогічної консультації відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату) навчання дитини проводиться за індивідуальною програмою.

4.21. Заклад має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами відповідно до чинного законодавства.

4.22. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право утворювати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями (вихованцями), у встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України порядку проводити спільні заходи, а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

4.23. Для задоволення допрофесійних, професійних запитів та освітньо-культурних потреб громадян Заклад може входити до складу освітнього округу, спілки, інших об’єднань, у тому числі за участі навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти різних типів та рівнів акредитації, закладів культури, фізичної культури та спорту, підприємств і громадських організацій.

4.24. Інноваційна освітня діяльність передбачає застосування інновацій, експериментальну перевірку продуктивності і можливості застосування інновацій. Заклад, що здійснює інноваційну діяльність, може мати статус експериментального.

Стаття 5

^ УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу Закладу є:

- учні;

- педагогічні працівники;

- бібліотекар;

- медичний персонал;

- допоміжний та адміністративно-господарський персонал;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері освіти за наявності ліцензії.

5.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, Положенням про вечірню (змінну) школу та цим Статутом.

5.3. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування матеріально-технічною, культурно-спортивною і оздоровчою базою Закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітньо-культурного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

5.4. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку, відповідально виконувати правила поведінки для учнів;

- дотримуватися законодавства про загальну середню освіту, своєчасно і в повному обсязі здобувати її, правильно вибирати шлях подальшого навчання, без запізнень відвідувати навчальний заклад, сумлінно виконувати обов'язки учня під час навчальних занять, не заважати іншим здобувати якісну освіту, подавати довідки та пояснення про причину відсутності на уроках, непідготовленості до навчальних занять;

- свідомо ставитися до власного здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої цінності, утверджувати здоровий спосіб життя, запобігати тютюновій і наркотичній залежності, захищати здоров'я та права інших людей жити у довкіллі, вільному від тютюнового диму, асоціальних проявів;

- брати посильну участь у різних видах суспільно-корисної праці, не заборонених чинним законодавством;

- завжди бути чистими і охайними, дотримуватися правил особистої гігієни, наслідувати народну мудрість «чистота – запорука здоров'я»;

- обережно й дбайливо відноситися до державного, комунального, громадського і особистого майна, попереджувати ситуації його псування;

- запобігати виникненню пожеж у навчальному закладі, уникати зустрічі з пожежно-небезпечними і вибухонебезпечними речовинами та матеріалами, дотримуватися правил безпеки роботи з горючими речовинами, легкозаймистими рідинами.

5.5. Педагогічний працівник Закладу - особа з високими моральними якостями, яка має відповідну освіту, належний рівень професійно-практичної підготовки, фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати службові обов’язки.

Перелік посад педагогічних працівників, педагогічне навантаження та розмір тарифних ставок встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5.6. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів обслуговуючого персоналу та інших працівників, трудові відносини регулюються законодавством України про працю та іншими нормативно-правовими актами.

5.7. Педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладання трудового договору, в тому числі за контрактом. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників здійснюється управлінням освіти і науки міської ради за поданням керівника Закладу.

5.8. Педагогічні працівники мають право, а держава забезпечує:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- участь у громадському самоврядуванні, у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів Закладу, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- користування оплачуваною відпусткою;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку не рідше одного разу на п’ять років, вибір форм підвищення кваліфікації;

- належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;

- правовий, соціальний, професійний захист;

- компенсації, встановлені законодавством, в разі втрати роботи;

- призначення і виплату пенсій відповідно до чинного законодавства;

- виплати надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати);

- надання щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу за сумлінну працю, виконання службових обов’язків;

- виплати допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

- внесення пропозицій керівництву Закладу і управлінню освіти і науки міської ради щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- визначення змісту, обсягу і характеру домашніх завдань відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- об’єднання у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством. Відмова працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим договором, не може бути підставою для звільнення з посади, крім випадків, встановлених законодавством.

5.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати Статут Закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору чи контракту;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчально-виховних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей учнів;

- настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій, звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історично-культурного та природного середовища країни;

- готувати учнів до свідомого життя в дусі взаємопорозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

- захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виконувати накази і розпорядження керівника Закладу, органу управління освітою;

- систематично проходити медичне обстеження;

- сприяти зростанню іміджу навчального закладу.

5.10. Педагогічні працівники підлягають атестації. Атестація педагогічних працівників є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії і спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання (старший учитель, учитель-методист, вихователь-методист, педагог-організатор-методист тощо). Положення про кваліфікаційні категорії та педагогічні звання затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

5.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умов договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

5.12. Допоміжний (обслуговуючий) персонал приймається на роботу і звільняється директором Закладу згідно з чинним законодавством, призначення на посаду головних бухгалтерів, бухгалтерів погоджується з управлінням освіти і науки. Їхні права і обов’язки регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу.

5.13. Працівники Закладу несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством.

5.14. Батьки учнів, або особи, що їх замінюють, є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до Закладу.

5.15. Батьки та особи, що їх замінюють, мають право:

- обирати та бути обраними до батьківського комітету та органів громадського самоврядування Закладу;

- звертатись до державних органів управління освітою, керівника Закладу, органів місцевого та громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- захищати у відповідних державних органах і суді законні інтереси своїх дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

5.16. Батьки та особи, що їх замінюють, зобов’язані:

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім’ї, старших за віком, повагу до народних традицій та звичаїв;

- виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до всієї країни;

- сприяти здобуттю дітьми освіти у Закладі або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня і обсягу;

- виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі у встановленому порядку;

- своєчасно сповіщати адміністрацію Закладу про можливість відсутності або хворобу дитини;

- надавати допомогу Закладові у зміцненні матеріально-технічної бази, впорядкуванню та благоустрою території, ліквідації наслідків аварій та стихійних явищ.

Заклад надає батькам і особам, що їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків.

5.17. Батьки чи особи, що їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної освіти. У разі невиконання батьками обов’язків, передбачених законодавством, Заклад може порушувати клопотання про відповідальність, в тому числі позбавлення їх батьківських прав.

5.18. У навчально-виховному процесі Закладу мають право брати участь представники виробничих та комерційних структур, визначених чинним законодавством і Статутом Закладу освіти. Учасники навчально-виховного процесу набувають прав і виконують обов’язки, що визначаються даним Статутом та угодою із закладом освіти.

5.19. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі;

- керувати дитячими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

- сприяти зміцненню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Закладу;

- проводити консультації для працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

5.20. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватись Статуту Закладу, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації з питань організації навчально-виховного процесу;

- дотримуватись етики поведінки та моралі;

- захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя.

5.21. Форми матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу (преміювання, доплати, надбавки) встановлюються згідно відповідних Положень.

Стаття 6

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ В ЗАКЛАДІ

6.1. Порядок організації харчування учнів здійснюється відповідно до нормативно-правових актів та законодавства України.

6.2. Учні початкової школи забезпечуються гарячим харчуванням в межах бюджетного фінансування та за рахунок батьківських коштів.

Учні школи другого та третього ступеню харчуються за рахунок батьківських коштів.

Учні пільгових категорій забезпечуються одноразовим безкоштовним харчуванням в межах коштів, передбачених міським бюджетом з розрахунку 100% виконання норм харчування на одну дитину в межах відповідних бюджетних призначень. Перелік пільгових категорій для отримання одноразового безкоштовного харчування затверджується Засновником один раз на рік.

У розкладі занять, в закладі, передбачені тривалі перерви для харчування учнів у шкільній їдальні.

6.3. Натуральний набір продуктів для харчування учнів затверджуються Засновником.

6.4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника Закладу.

Стаття 7

^ ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

7.1. Медичне обслуговування учнів (вихованців) Закладу здійснюється відповідно до нормативно-правових актів та законодавства України.

7.2. В Закладі учні забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками (лікарями-педіатрами, дитячими лікарями з інших спеціальностей, молодшими спеціалістами з медичною освітою), які входять до штату Закладу та відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

7.3. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи та відновлювальне лікування, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль та державний нагляд за станом здоров’я, фізичним навантаженням та розвитком учнів (вихованців), організацією фізичного виховання, загартовуванням, профілактикою травматизму, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режиму та якістю харчування.

7.4. Заклад створює умови, що гарантують і зміцнення здоровя учнів, надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7.5. Управління охорони здоров’я міської ради, заклади охорони здоров’я разом з управлінням освіти і науки міської ради здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у Закладі, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд учнів, моніторинг стану їх здоров’я.

7.6. У Закладі застосовуються форми ведення медичної документації та звітності, встановлені чинним законодавством України.

7.7. З метою підвищення відповідальності за результати оздоровчої, лікувально-профілактичної роботи, активізації професійної діяльності медичних працівників не рідше одного разу на 5 років проводиться курсова перепідготовка та атестація медичних працівників.


4552427823121622.html
4552500019761384.html
4552806995225053.html
4552884320971216.html
4552974863415296.html