Анотації дисциплін напряму підготовки "Системна інженерія" - страница 6

знати: класифікацію прав особистості, які входять до поняття промислової власності, нормативну та законодавчу базу в сфері промислової власності, основні поняття об’єктів та суб’єктів промислової власності як частин патентної системи, порядок пошуку науково – технічної та патентної інформації, етепи патентної експертизи, порядок та методи оформлення заявки на отримання патента, документації на об’єкти промислової власності, системи міжнародної класифікації об’єктів промислової власності.
вміти:

користуватися нормативною та законодавчою базою в сфері промислової власності та патентного права, проводити патентний пошук та складати звіт про патентні дослідження, складати ліцензійні договори на передачу промислової власності та заявку на отримання охоронного документа.

^ Методи навчання

Основний матеріал дисципліни викладається на лекціях. Велика увага при читанні лекцій приділяється урахуванню всіх останніх змін в законодавстві стосовно захисту інтелектуальної та промислової власності. Наочність викладання забезпечується використанням мультимедійного обладнання.

Практичні заняття сприяють поглибленню знань, отриманих на лекціях і отриманню практичних навичок.

^ Методи контролю

Контроль роботи студентів при вивченні дисципліни здійснюється на практичних заняттях шляхом проведення контрольних робіт. Ітоговий контроль здійснюється при проведенні контрольної роботи під час заліку.


^ Методичне забезпечення

Демонстраційні матеріали для мультимедійного обладнання та електронний варіант наочних посібників.


Рекомендована література

Базова

  1. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право. – Кондор, 2004, - 428с.

  2. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності. – Центр навчальної літератури, 2006, - 278с.

  3. Патентные исследованя: Часть 1. Работа с патентной информацией (методическое пособие)/ Под ред. Шаншурова Г.А. – Новосибирск: НГТУ, 2003.

  4. Шаншуров Г.А. Патентные исследованя: Часть 2. Правила проведения патентных исследований (методическое пособие). - Новосибирск: НГТУ, 2003.

^ АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ


Проектування комп’ютеризованих систем управління

Лектор: професор кафедри теоретичної та прикладної системотехніки, доктор технічних наук, професор, ^ Лосев Юрій Івановіч.


Мета навчальної дисципліни

Дати студентам знання в області сучасних наукових і практичних методів проектування складних комп'ютеризованих систем управління і обробки інформації.


^ Завдання дисципліни

Після вивчення дисципліни студенти мають:


знати:

Послідовність, етапи і методи проектування комп'ютеризованих систем управління. Методи обстеження об'єкту проектування, оптимізація цільової функції, методи синтезу структури проектованої системи і її частин. Методи управління проектами. Зміст і порядок виконання проектних робіт в області комп'ютерних систем управління по окремих видах забезпечення.


вміти:

Застосовувати сучасні вітчизняні та міжнародні стандарти в області проектування систем управління. Складати технічні завдання на проектування складних систем обробки і передачі інформації, основні розділи технічного проекту та робочої документації. Виконувати проектно-розрахункові роботи на стадіях технічного і робочого проектування систем управління. Використовувати системи автоматичного проектування у проектних роботах.

^ Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Стадії та етапи створення складних комп'ютеризованих систем.

Тема 1. Загальні відомості про проектування систем управління.

Тема 2. Зміст проектної документації.

Тема 3. Розробка кошторисних розрахунків при проектуванні складних комп'ютеризованих систем.

^ Модуль 2. Впровадження, експлуатація і супровід систем керування.

Тема 4. Впровадження, експлуатація і супровід систем керування

Тема 5. Автоматизація проектних робіт

Тема 6 Управління проектом створення комп'ютеризованих систем

^ Методи навчання

Навчання студентів проводиться шляхом проведення лекційних занять, на яких викладаються основні моменти з організації і виконанні робіт, пов'язаних з проектуванням систем управління, а також із вмістом основних проектних документів. Наочність викладання забезпечується використанням мультимедійного обладнання. Закріплення знань учнів по методам проектування, умінь і навичок у розробці основних проектних документів та виконання проектно-розрахункових робіт здійснюється на лабораторних заняттях.Закріплення умінь і навичок у розробці основних проектних документів за видами забезпечення здійснюється при виконанні курсової роботи.

^ Методи контролю


Контроль засвоєння студентами досліджуваного матеріалу на лекційних заняттях здійснюється шляхом концентрації уваги учнів постановкою контрольних питань за тематикою лекції.

На лабораторних заняттях проводиться контрольний опитування учнів за тематикою заняття, а також оцінюється робота студентів під час заняття.

Контроль засвоєння студентами досліджуваного матеріалу при виконанні курсової роботи здійснюється за змістом пояснювальної записки, якості виконання ілюстративного матеріалу, а також вмінню обгрунтовувати прийняті проектні рішення при захисті курсової роботи.


^ Методичне забезпечення

1. Мультимедійне обладнання.

2. Слайди. Презентація дисципліни «Проектування комп'ютеризованих систем управління».


Рекомендована література

Базова

1. Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их компонентов, Семенов А.Б., изд. Компания АйТи, 2003г.

2. Проектирование и техническая эксплуатация систем передачи, Берганов И.Р., Гордиенко В.Н., Крухмалев В.В., изд. Москва, «Радио и связь», 1989г.

3. Проектирование сетей связи. Справочник, Р.Бесслер, А. Дойч, изд. Москва, «Радио и связь, 1988г.

^ АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Технології розробки корпоративних систем


Викладач: доцент кафедри теоретичної та прикладної системотехніки, кандидат технічних наук, доцент, ^ Дуравкін Є.В.  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета Формування знань, вмінь, та навичок, що дозволяють ефективно керувати проектами в різних галузях економіки, забезпечувати досягнення результатів, що визначені в проекті по складу та об’єму робіт, часу, кількості учасників.

Завдання Введення в проблематику управління проектами, вивчення методології розробки та управління проектами, вивчення можливостей методології управління проектами та її використання у різних галузях економіки , вивчення інформаційних технологій управління проектами с використанням сучасних програмних засобів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

- етапи життєвого циклу ПЗ

- мову моделювання UML

- методології оцінки часу та трудомісткості виконання ПЗ

- методи оцінки рисків при розробці ПЗ

вміти:

- виконувати специфікацію ПЗ

- проектувати розробку ПЗ згідно життєвого циклу

- виконувати оцінку технічних та економічних показників при розробці ПЗ

  1. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Загальні питання процесу розробки корпоративних інформаційних систем

Тема 1. Інформаційні технології: стан, роль в бізнесі та тенденції розвитку.

Тема 2. Питання інтеграції інформаційних систем підприємства.

Тема 3. Способи побудови розподілених систем


Модуль 2. Технології Microsoft

Тема 4. Платформа Microsoft .Net. Архітектура, огляд можливостей.

Тема 5. Засоби розробки Web-applications на базі технології ASP.NET.


Рекомендована література

Базова

1. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем М: «Финансы и статистика», 2000

2. Проектирование информационных систем М: «КомпьютерПресс», №9, 2001 Колтунова Е.

3. Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя: Пер. с англ.

М.: ДМК, 2000

4. Смирнова Г.Н., Сорокин А.А., Тельнов Ю.Ф. Проектирование экономических информационных систем М.: Финансы и статистика, 2002

5. Кондратьев В.В., Краснова В.Б. Модульная программа для менеджеров. Реструктуризация управления компанией М.: Инфра-М, 2000


^ АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Управління розробкою програмних проектів


Викладач: доцент кафедри теоретичної та прикладної системотехніки, кандидат технічних наук, доцент, ^ Дуравкін Є.В.4535064772299625.html
4535165188873830.html
4535256605759251.html
4535376945905562.html
4535649473198900.html