Закону України "Податковий Кодекс України" - страница 5

-56- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)

Підпункт 137.1 викласти у такій редакції:

"137.1. Дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг визнається за датою фактичного грошових коштів як сплати покупцем за такі продукцію, товари, роботи, послуги".

Відхилено


По суті передбачається запровадження “касового” методу визнання доходів, що є неприйнятним в умовах запровадження методу “нарахувань” відповідно до концепції зближення бухгалтерського та податкового обліку.

137.1. Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар-57- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)

Пункт 137.1. викласти в наступній редакції:

"137.1. Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар або датою зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку в оплату товарів, що підлягають продажу. Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта, який підтверджує виконання робіт (надання послуг) або датою зарахування коштів від замовника на банківський рахунок платника податку в оплату робіт (послуг). У разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівку - дата її оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку.".

Відхилено


Формування доходу за «касовим методом» призводить до віддтермінування платежів та застосування податкового планування.

Проектом кодексу передбачено перехід від методу «першої події» до методу «нарахувань».
1980.

Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог діючого законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог діючого законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

1981.

137.2. Доходом у разі отримання коштів цільового фінансування з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів визнається:137.2. Доходом у разі отримання коштів цільового фінансування з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів визнається:

1982.

137.2.1. сума коштів, що дорівнює частині амортизації об’єкту інвестування (основних засобів, нематеріальних активів), пропорційній долі отриманого платником податку з бюджету цільового фінансування капітальних інвестицій у загальній вартості таких інвестицій в об’єкт;137.2.1. сума коштів, що дорівнює частині амортизації об’єкту інвестування (основних засобів, нематеріальних активів), пропорційній долі отриманого платником податку з бюджету цільового фінансування капітальних інвестицій у загальній вартості таких інвестицій в об’єкт;

1983.

137.2.2. цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов витрачання таких коштів на виконання в майбутньому певних заходів - з моменту його фактичного отримання;137.2.2. цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов витрачання таких коштів на виконання в майбутньому певних заходів - з моменту його фактичного отримання;

1984.

137.2.3. цільове фінансування, крім випадків, зазначених у підпунктах 137.2.1 і 137.2.2 цього пункту, - протягом тих періодів, у яких були здійснені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування.137.2.3. цільове фінансування, крім випадків, зазначених у підпунктах 137.2.1 і 137.2.2 цього пункту, - протягом тих періодів, у яких були здійснені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування.

1985.

137.3. У разі коли платник податку виробляє товари, виконує роботи, надає послуги з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання, доходи нараховуються платником податку самостійно відповідно до ступеня завершеності виробництва (операції з надання послуг), який визначається за питомою вагою витрат, здійснених у звітному податковому періоді, у загальній очікуваній сумі таких витрат та/або за питомою вагою обсягу послуг, наданих у звітному податковому періоді, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані.

-58- Н.д.Скудар Г.М. (Реєстр.картка №12)

Пункт 137.3 викласти у такій редакції:

«137.3. У разі коли платник податку виробляє товари, виконує роботи, надає послуги з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання, доходи нараховуються платником податку самостійно відповідно до ступеня завершеності виробництва (операції з надання послуг), який визначається за питомою вагою витрат, здійснених у звітному податковому періоді, у загальній очікуваній сумі таких витрат та/або за питомою вагою обсягу послуг, наданих у звітному податковому періоді, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані.

Після переходу права власності покупцю на товари (роботи, послуги) з довготривалим технологічним циклом виробництва, зазначених у попередньому абзаці, виконавець здійснює перерахунок сум доходу, попередньо визначених ним за наслідками кожного податкового періоду протягом строку виготовлення таких товарів (робіт, послуг), та фактично отриманого доходу у вигляді кінцевої договірної ціни (з урахуванням додаткових угод) товару (роботи, послуги) з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва.

При цьому, якщо фактично отриманий дохід у вигляді кінцевої договірної ціни (з урахуванням додаткових угод) перевищує суму доходу, попередньо визначену за наслідками кожного податкового періоду протягом строку виготовлення таких товарів (робіт, послуг), таке перевищення підлягає зарахуванню до доходів звітного періоду, в якому відбувається перехід права власності на такі товари (роботи, послуги).

Якщо фактично отриманий дохід у вигляді кінцевої договірної ціни (з урахуванням додаткових угод) менше суми доходу, попередньо визначеної за наслідками кожного податкового періоду протягом строку виготовлення таких товарів (робіт, послуг), така різниця підлягає зарахуванню у зменшення доходів звітного періоду, в якому відбувається перехід права власності на такі товари (роботи, послуги).»

Враховано

137.3. У разі коли платник податку виробляє товари, виконує роботи, надає послуги з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання, доходи нараховуються платником податку самостійно відповідно до ступеня завершеності виробництва (операції з надання послуг), який визначається за питомою вагою витрат, здійснених у звітному податковому періоді, у загальній очікуваній сумі таких витрат та/або за питомою вагою обсягу послуг, наданих у звітному податковому періоді, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані.

Після переходу права власності покупцю на товари (роботи, послуги) з довготривалим технологічним циклом виробництва, зазначених у попередньому абзаці, виконавець здійснює коригування фактично отриманого доходу пов’язаного з виготовленням таких товарів (робіт, послуг) нарахованого у попередні періоди протягом строку їх виготовлення.

При цьому, якщо фактично отриманий дохід у вигляді кінцевої договірної ціни (з урахуванням додаткових угод) перевищує суму доходу, попередньо нараховану за наслідками кожного податкового періоду протягом строку виготовлення таких товарів (робіт, послуг), таке перевищення підлягає зарахуванню до доходів звітного періоду, в якому відбувається перехід права власності на такі товари (роботи, послуги).

Якщо фактично отриманий дохід у вигляді кінцевої договірної ціни (з урахуванням додаткових угод) менше суми доходу, попередньо визначений за наслідками кожного податкового періоду протягом строку виготовлення таких товарів (робіт, послуг), така різниця підлягає зарахуванню у зменшення доходів звітного періоду, в якому відбувається перехід права власності на такі товари (робот, послуги).


1986.

137.4. Датою отримання доходів, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, є звітний період, в якому такі доходи утворилися, незалежно від фактичного надходження коштів (метод нарахувань), визначений з урахуванням норм цього пункту та статті 159 цього розділу.

-59- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)

Викласти п. 137.4 ст. 137 в наступній редакції:

"137.4. Датою отримання доходів, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, є звітний період, в якому такі доходи отримані (нараховані) з урахуванням норм цієї статті та статті 159 цього розділу."

Враховано

з редакційним уточненням


137.4. Датою отримання доходів, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, є звітний період, в якому такі доходи визнаються згідно з цією статтею, незалежно від фактичного надходження коштів (метод нарахувань), визначений з урахуванням норм цього пункту та статті 159 цього розділу.-60- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)

Пункт 137.4 викласти у такій редакції:

Датою отримання доходів, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, є звітний період, в якому складений акт або інший документ, оформлений відповідно до вимог діючого законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг, незалежно від фактичного надходження коштів (метод нарахувань), визначений з урахуванням норм цього пункту та статті 28 цього Розділу.

Враховано з редакційним уточненням

1987.

137.5. У разі продажу товарів за договором комісії (агентським договором) платником податку-комітентом датою отримання доходу від такого продажу вважається дата продажу товарів, що належать комітенту, яка зазначена у звіті комісіонера (агента).137.5. У разі продажу товарів за договором комісії (агентським договором) платником податку-комітентом датою отримання доходу від такого продажу вважається дата продажу товарів, що належать комітенту, яка зазначена у звіті комісіонера (агента).

1988.

137.6. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням автоматів з продажу товарів (послуг) чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, контрольованого уповноваженою на це фізичною особою, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких автоматів або подібного обладнання грошової виручки.137.6. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням автоматів з продажу товарів (послуг) чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, контрольованого уповноваженою на це фізичною особою, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких автоматів або подібного обладнання грошової виручки.

1989.

Правила інкасації зазначеної виручки встановлюються Національним банком України.

-61- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

У пункті 137.6. статті 137 абзац другий виключити.

Враховано


-62- Національний банк України

З пункту 137.6 статті 137 абзац другий пропонуємо виключити.

Враховано
1990.

У разі коли торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток або інших замінників грошового знака, вираженого в грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток або інших замінників грошового знака, вираженого в грошовій одиниці України.

-63- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)

Абзац 3 пункту 137.6 статті 137 викласти в наступній редакції:

"У разі коли торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток або інших замінників грошового знака, вираженого в грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата використання таких жетонів, карток або інших замінників грошового знака, вираженого в грошовій одиниці України."

Відхилено


оскільки при здійсненні операції відбувся перехід права власності на товар (жетон, право проїзду інше), що передбачає оподаткування отриманого доходу в загальному прядку.

У разі коли торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток або інших замінників грошового знака, вираженого в грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток або інших замінників грошового знака, вираженого в грошовій одиниці України.

1991.

137.7. У разі коли торгівля товарами, виконання робіт, надання послуг здійснюється з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, іменних або інших чеків, датою отримання доходу вважається дата оформлення відповідного рахунка (розрахункового документа).137.7. У разі коли торгівля товарами, виконання робіт, надання послуг здійснюється з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, іменних або інших чеків, датою отримання доходу вважається дата оформлення відповідного рахунка (розрахункового документа).

1992.

137.8. Датою отримання доходів кредитора від проведення кредитно-депозитних операцій є дата визнання процентів (комісійних та інших платежів, пов’язаних зі створенням або придбанням кредитів, вкладів (депозитів), визначена згідно із правилами бухгалтерського обліку.

-64- Національний банк України

У пункті 137.8 статті 137 проекту слово «кредитора» пропонуємо замінити словами «платником податку».Враховано

137.8. Датою отримання доходів платника податку від проведення кредитно-депозитних операцій є дата визнання процентів (комісійних та інших платежів, пов’язаних зі створенням або придбанням кредитів, вкладів (депозитів), визначена згідно із правилами бухгалтерського обліку.-65- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)

У підпункті 137.8 статті 137 замість слів „Датою отримання доходів кредитора...” включити слова „Датою отримання доходів кредитора/дебітора...”.

Враховано
1993.

137.9. Датою отримання доходів власника іпотечного сертифіката участі за операціями з таким іпотечним сертифікатом є дата нарахування протягом відповідного звітного періоду доходу за консолідованим іпотечним боргом (зменшеного на суму винагороди за управління та обслуговування іпотечних активів).137.9. Датою отримання доходів власника іпотечного сертифіката участі за операціями з таким іпотечним сертифікатом є дата нарахування протягом відповідного звітного періоду доходу за консолідованим іпотечним боргом (зменшеного на суму винагороди за управління та обслуговування іпотечних активів).

1994.

Якщо позичальник (дебітор) затримує сплату процентів (комісійних), то кредитор урегульовує таку заборгованість згідно з пунктом 159.1 статті 159 цього розділу.Якщо позичальник (дебітор) затримує сплату процентів (комісійних), то кредитор урегульовує таку заборгованість згідно з пунктом 159.1 статті 159 цього розділу.-66- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)

&&

Пункт 137.9 статті 137 доповнити додатковим абзацом такого змісту:

”При цьому метод нарахувань процентів (комісійних) за таким кредитом (депозитом) не застосовується до повного погашення дебітором заборгованості або списання заборгованості, яка визнана безнадійною згідно пункту 159.3 статті 159 цього кодексу.”

Враховано


з урахуванням того, що зазначена норма має застосовуватися до 01.01.2014 р. згідно до норм п.10.11 р. ХІХПри цьому метод нарахувань процентів (комісійних) за таким кредитом (депозитом) не застосовується до повного погашення дебітором заборгованості або списання заборгованості, яка визнана безнадійною згідно пункту 159.3 статті 159 цього кодексу.

1995.

137.10. Суми безповоротної фінансової допомоги та безоплатно отримані товари, роботи, послуги вважаються доходами на дату фактичного отримання платником податку товарів, робіт, послуг або за датою надходження коштів на банківський рахунок чи в касу платника податку, якщо інше не передбачено цим розділом.137.10. Суми безповоротної фінансової допомоги та безоплатно отримані товари, роботи, послуги вважаються доходами на дату фактичного отримання платником податку товарів, робіт, послуг або за датою надходження коштів на банківський рахунок чи в касу платника податку, якщо інше не передбачено цим розділом.

1996.

137.11. Датою отримання доходів у вигляді орендних/лізингових платежів (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об’єкта фінансового лізингу) за майно, що передано платником податку в оренду/лізинг, ліцензійних платежів (у тому числі роялті) за користування об’єктами інтелектуальної власності є дата нарахування таких доходів, яка встановлена відповідно до умов укладених договорів.137.11. Датою отримання доходів у вигляді орендних/лізингових платежів (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об’єкта фінансового лізингу) за майно, що передано платником податку в оренду/лізинг, ліцензійних платежів (у тому числі роялті) за користування об’єктами інтелектуальної власності є дата нарахування таких доходів, яка встановлена відповідно до умов укладених договорів.

1997.

137.12. Датою отримання доходів від купівлі/продажу іноземної валюти є дата переходу права власності на іноземну валюту.

-67- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)

У пункті 137.12 слово "купівлі" виключити.

Враховано

137.12. Датою отримання доходів від продажу іноземної валюти є дата переходу права власності на іноземну валюту.-68- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)

Частину 137.12. викласти в такій редакції:

"137.12. Датою отримання доходів від продажу іноземної валюти є дата переходу права власності на іноземну валюту".

Враховано
1998.

137.13. Суми штрафів та/або неустойки чи пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду, включаються до складу доходів платника податку за датою їх фактичного надходження.


1999.

137.14. Датою збільшення доходів від страхової діяльності є дата виникнення відповідальності платника податку - страховика перед страхувальником за укладеним договором, що випливає з умов договорів страхування/перестрахування, незалежно від порядку сплати страхового внеску, визначеного у відповідному договорі (крім довгострокових договорів страхування життя) та інших договорів страхування, укладених на строк більше одного року, договорів страхування, укладених відповідно до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”.


-69- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

У пункті 137.14 дужку після слів "страхування життя" виключити та перенести її після слів "пенсійне забезпечення".


-70- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)

Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)

У пункті 137.14 дужку після слів "страхування життя" виключити та перенести її після слів "пенсійне забезпечення".

Враховано


Враховано

137.14. Датою збільшення доходів від страхової діяльності є дата виникнення відповідальності платника податку - страховика перед страхувальником за укладеним договором, що випливає з умов договорів страхування/перестрахування, незалежно від порядку сплати страхового внеску, визначеного у відповідному договорі (крім довгострокових договорів страхування життя та інших договорів страхування, укладених на строк більше одного року, договорів страхування, укладених відповідно до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”).

2000.

137.15. За договорами довгострокового страхування життя та іншими договорами страхування, укладеними на строк більше одного року, договорами страхування, укладеними відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" дохід у вигляді частини страхового внеску визнається в момент виникнення у платника податку права на отримання чергового страхового внеску відповідно до умов зазначених договорів.137.15. За договорами довгострокового страхування життя та іншими договорами страхування, укладеними на строк більше одного року, договорами страхування, укладеними відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" дохід у вигляді частини страхового внеску визнається в момент виникнення у платника податку права на отримання чергового страхового внеску відповідно до умов зазначених договорів.-71- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)

Н.д.Баранов В.О. (Реєстр.картка №435)

Н.д.Бондик В.А. (Реєстр.картка №129)

Н.д.Прутнік Е.А. (Реєстр.картка №54)

Н.д.Плотніков О.В. (Реєстр.картка №135)

Н.д.Царьков Є.І. (Реєстр.картка №428)

Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)

&&

Пункт 137.16 викласти у такій редакції:

"137.16. Датою збільшення валових доходів від надання житлово-комунальних послуг є дата надходження коштів від споживача на банківський рахунок або в касу платника податку. "

Враховано

у п. 10.12 р. ХІХ “Прикінцеві та перехідні положення” передбачено визначення доходів щодо житлово-комунальних послуг за касовим методом строком на 3 роки - до 01.01.2014 р.


-72-Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)

Н.д.Прутнік Е.А. (Реєстр.картка №54)

Н.д.Бондик В.А. (Реєстр.картка №129)

Н.д.Плотніков О.В. (Реєстр.картка №135)

Н.д.Царьков Є.І. (Реєстр.картка №428)

Н.д.Баранов В.О. (Реєстр.картка №435)

&&

Доповнити новим пунктом наступного змісту:

"137.17 Датою збільшення доходів від надання житлово-комунальних послуг є дата надходження коштів від споживача на банківський рахунок або в касу платника податку".

Враховано

у п. 10.12 р. ХІХ “Прикінцеві та перехідні положення” передбачено визначення доходів щодо житлово-комунальних послуг за касовим методом строком на 3 роки - до 01.01.2014 р.
2001.

137.16. Датою отримання інших доходів є дата їх виникнення згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, якщо інше не передбачено нормами цього розділу.137.16. Датою отримання інших доходів є дата їх виникнення згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, якщо інше не передбачено нормами цього розділу.-73-- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)

Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)


Доповнити статтю 137 пунктом 137.17 у редакції:

«137.17. Доходи спеціалізованих експлуатуючих підприємств у вигляді вартості безоплатно отриманих об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, визначеної на рівні звичайної ціни, що були побудовані споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до вищевказаних мереж або об’єктів, визнаються у сумі, рівній сумі амортизації, нарахованої згідно із статтею 145 цього розділу, відповідних активів одночасно з її нарахуванням;»

Враховано

137.17. Доходи спеціалізованих експлуатуючих підприємств у вигляді вартості безоплатно отриманих об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, визначеної на рівні звичайної ціни, що були побудовані споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до вищевказаних мереж або об’єктів, визнаються у сумі, рівній сумі амортизації, нарахованої згідно із статтею 145 цього розділу, відповідних активів одночасно з її нарахуванням;-74- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)

&&

Доповнити статтю новим пунктом 137.17 такого змісту:

„137.17. Датою збільшення доходів від надання житлово-комунальних послуг є дата надходження коштів від споживача на банківський рахунок або в касу платника податку.”

Враховано

у п. 10.12 р. ХІХ “Прикінцеві та перехідні положення” передбачено визначення доходів щодо житлово-комунальних послуг за касовим методом строком на 3 роки - до 01.01.2014 р


-75-Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)

Н.д.Прутнік Е.А. (Реєстр.картка №54)

Н.д.Бондик В.А. (Реєстр.картка №129)

Н.д.Плотніков О.В. (Реєстр.картка №135)

Н.д.Царьков Є.І. (Реєстр.картка №428)

Н.д.Баранов В.О. (Реєстр.картка №435)

&&

Доповнити новим пунктом наступного змісту:

"138.5. Датою збільшення витрат виробництва (обігу), що понесені у зв’язку з наданням житлово-комунальних послуг, є дата списання коштів з банківських рахунків платника податку на оплату товарів (робіт, послуг), а в разі їх придбання за готівку - день їх видачі з каси платника податку, та дата нарахування амортизації на основні засоби, що використовуються у зв’язку з наданням таких послуг".

Враховано

у п. 10.12 р. ХІХ “Прикінцеві та перехідні положення” передбачено визначення доходів щодо житлово-комунальних послуг за касовим методом строком на 3 роки - до 01.01.2014 р


-76- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)

&&

Підпункт 137.16 статті 137 доповнити реченням такого змісту:

„За цінними паперами, придбаними платником податку з метою їх продажу або утримання до дати погашення, сума процентів включається до складу його доходів у податковий період, протягом якого була здійснена або мала бути здійснена виплата таких процентів згідно з умовами випуску таких цінних паперів”.

Враховано

137.18. За цінними паперами, придбаними платником податку з метою їх продажу або утримання до дати погашення, сума процентів включається до складу його доходів у податковий період, протягом якого була здійснена або мала бути здійснена виплата таких процентів згідно з умовами випуску таких цінних паперів.

2002.

Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнанняСтаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання

2003.

138.1. Витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, складаються із:138.1. Витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, складаються із:

2004.

витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9 цієї статті:витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9 цієї статті:

2005.

інших витрат, визначених згідно з пунктами 138.5, 138.11, 138.13 цієї статті, пунктом 140.1 статті 140 і статтею 141 цього розділу;інших витрат, визначених згідно з пунктами 138.5, 138.11, 138.13 цієї статті, пунктом 140.1 статті 140 і статтею 141 цього розділу;

2006.

крім витрат, визначених у пунктах 138.3 цієї статті та у статті 139 цього розділу.крім витрат, визначених у пунктах 138.3 цієї статті та у статті 139 цього розділу.

2007.

138.1.1. Витрати операційної діяльності включають:138.1.1. Витрати операційної діяльності включають:

2008.

собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та інші витрати беруться для визначення об’єкта оподаткування з урахуванням пунктів 138.2, 138.12 цієї статті, пунктів 140.2-140.5 статті 140, статей 142 і 143 та інших статей цього розділу, які прямо визначають особливості формування витрат платника податку;собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та інші витрати беруться для визначення об’єкта оподаткування з урахуванням пунктів 138.2, 138.12 цієї статті, пунктів 140.2-140.5 статті 140, статей 142 і 143 та інших статей цього розділу, які прямо визначають особливості формування витрат платника податку;

2009.

витрати банківських установ, до яких відносяться:витрати банківських установ, до яких відносяться:

2010.

а) процентні витрати за кредитно-депозитними операціями (в тому числі - за кореспондентськими рахунками) та цінними паперами власного боргу;

-77- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)

У частині "а" підпункту 138.1.1 після слів "кореспондентськими рахунками" доповнити словами "коштами до запитання)".

Враховано

а) процентні витрати за кредитно-депозитними операціями (в тому числі - за кореспондентськими рахунками та коштами до запитання) та цінними паперами власного обігу;-78- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)

Абзац "а)" підпункту 138.1.1 після слів "за кореспондентськими рахунками" доповнити словами "та коштами до запитання".

Враховано


-79- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)

Підпункти а) в), г), д) - ж) підпункту 138.1.1. статті 138 викласти в такій редакції:

а) процентні витрати за кредитно-депозитними операціями (в тому числі - за кореспондентськими рахунками та коштами до запитання) та цінними паперами власного обігу”

Враховано
2011.

б) комісійні витрати, у тому числі за: кредитно-депозитними операціями, розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та перевезення цінностей, операціями з цінними паперами, операціями на валютному ринку, довірче управління;б) комісійні витрати, у тому числі за: кредитно-депозитними операціями, розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та перевезення цінностей, операціями з цінними паперами, операціями на валютному ринку, довірче управління;

2012.

в) збиток від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів;

-80- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)

в) від’ємний результат від здійснення операцій з продажу або купівлі іноземної валюти ї металів;

Враховано

з ред. правками

в) відємний результат (збиток) від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів;

2013.

г) від’ємне значення курсових різниць відповідно до підпункту 153.1.3 пункту 153.1 статті 153 цього розділу;

-81- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)

г) від’ємне значення курсових різниць від переоцінки активів та зобов’язань у зв’язку із зміною офіційного курсу національної валюти до іноземної валюти;

Враховано

з ред. правками

г) від’ємне значення курсових різниць від переоцінки активів та зобов’язань у зв’язку із зміною офіційного курсу національної валюти до іноземної валюти відповідно до підпункту 153.1.3 пункту 153.1 статті 153 цього розділу;

2014.

ґ) суми страхових резервів, сформованих у порядку, передбаченому статтею 28 цього розділу;

-82- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

У підпункті „ґ)” підпункту 138.1.1 пункту 138.1 статті 138 слова та цифри „статтею 28 ” замінити словами та цифрами „статтею 159”.

Враховано

ґ) суми страхових резервів, сформованих у порядку, передбаченому статтею статтею 159 цього розділу;

2015.

д) суми коштів (зборів), внесені до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у порядку, передбаченому статтею 159 цього розділу;

-83- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)

д) суми коштів, внесених до страхових резервів; суми коштів (зборів), внесені до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у порядку, передбаченому статтею цього розділу;

Враховано

у абз. ґ) п.138.1.1.д) суми коштів (зборів), внесені до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у порядку, передбаченому статтею 159 цього розділу;

2016.

е) витрати з придбання права вимоги боргу третьої особи (факторингу);

-84- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)

е) витрати з придбання права вимоги на виконання зобов”язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги (факторинг);

Враховано

е) витрати з придбання права вимоги на виконання зобов”язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги (факторинг);

2017.

є) витрати, пов’язані з реалізацією заставленого майна;

-85- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)

є) сума витрат понесених у зв’язку з продажем та страхуванням заставленого майна;

Відхилено


Витрати на страхування майна визначені в п.140.1.6.

є) витрати, пов’язані з реалізацією заставленого майна;-86- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)

&&

ж) загально адміністративні витрати, у тому числі витрати на утримання персоналу (заробітна плата, витрати на соціальні заходи, страхування, додаткові виплати, премії, навчання тощо);

амортизація основних засобів та нематеріальних активів; витрати на утримання та експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів (ремонт, страхування);

інші експлуатаційні витрати (комунальні послуги, охорона, забезпечення інформаційної та пожежної безпеки тощо);

витрати на професійні послуги (юридичні, медичні тощо);

витрати на зв’язок (поштові, телефонні, факс тощо);

сплата податків та інших обов’язкових платежів згідно з положеннями цього розділу;

витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей для використання в діяльності банку;

інші витрати на обслуговування та управління банком;

Враховано частково за погодженням з НБУж) інші витрати, прямо повязані зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг;
-87- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)

&&

Доповнити підпункт 138.1.1. статті 138 підпунктами з)та і) такого змісту:

з) інші операційні витрати, в тому числі витрати на оперативний лізинг/оренду, витрати на маркетинг і рекламу;

і) інші витрати, передбачені цим розділом.

Враховано частково за погодженням з НБУ

2018.

ж) інші витрати, передбачені цим розділом.з) інші витрати, передбачені цим розділом.

2019.

138.2. Витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку, а також інших документів, встановлених відповідно до розділу ІІ цього Кодексу, за датою нарахування доходу, для отримання якого здійснені такі витрати, якщо інше не встановлено цим розділом.

-88- Н.д.Кравченко М.В. (Реєстр.картка №425)

У пункті 138.2 статті 138 розділу ІІІ поняття "інші документи, передбачені законодавством " потребує чіткої конкретизації;

Враховано


138.2. Витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку.

2020.

У разі якщо платник податку здійснює виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва за умови, що договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг не передбачено поетапної їх здачі, до витрат звітного податкового періоду включаються витрати, пов’язані з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг у цьому періоді.У разі якщо платник податку здійснює виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва за умови, що договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг не передбачено поетапної їх здачі, до витрат звітного податкового періоду включаються витрати, пов’язані з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг у цьому періоді.

2021.

Платник податку має право на врахування в податковому обліку витрат, підтверджених документами, що складені нерезидентами відповідно до правил інших країн за умови наявності обов’язкових реквізитів для первинних документів, передбачених законодавством України.

-89- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)

Викласти абзац 3 п. 138.2 в наступній редакції:

"Платник податку має право на врахування в податковому обліку витрат, підтверджених документами, що складені нерезидентами відповідно до правил інших країн."

Враховано

Платник податку для визначення об’єкту оподаткування має право на врахування витрат, підтверджених документами, що складені нерезидентами відповідно до правил інших країн.

2022.

138.3. У цілях цього розділу суми, відображені у складі витрат платника податку, у тому числі в частині амортизації необоротних активів, не підлягають повторному включенню до складу його витрат.138.3. У цілях цього розділу суми, відображені у складі витрат платника податку, у тому числі в частині амортизації необоротних активів, не підлягають повторному включенню до складу його витрат.

2023.

138.4. Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

-90- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)

Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)

Пункт 138.4. після слів: "в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг" доповнити словами: "(за винятком витрат, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками)".

Враховано

в ред.. поправок до пп..138.9.3. 138.9.4., 140.3.

138.4. Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг-91- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)

Викласти п. 138.4 в наступній редакції:

"138.4 Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг за винятком витрат, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками.

Витрати, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками, визнаються витратами того звітного періоду, в якому ці витрати здійснені, що підтверджується первинними бухгалтерськими документами."

Враховано

в ред.. поправок до пп..138.9.3. 138.9.4., 140.3.


-92- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)

Пункт 138.4. cтатті 138 після слів "в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг" доповнити словами:

"(за винятком витрат, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками)".

Враховано

в ред.. поправок до пп..138.9.3. 138.9.4., 140.3..


-93- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)

Пункт 138.4 після слів “наданих послуг” доповнити словами:

"(за винятком витрат, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками)".

Враховано

в ред.. поправок до пп..138.9.3. 138.9.4., 140.3.


-94- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)

Пункт 138.4 після слів "від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг" доповнити словами "(за винятком витрат, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками)".

Враховано

в ред.. поправок до пп..138.9.3. 138.9.4., 140.3.


-95- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)

Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)

Пункт 138.4. після слів: "в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг" доповнити словами: "(за винятком витрат, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками)".

Враховано

в ред.. поправок до пп..138.9.3. 138.9.4., 140.3.


-96- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)

&&

Доповнити пункт 138.4 підпунктом 138.4.1 такого змісту:

"138.4.1. Витрати, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками, визнаються витратами того звітного періоду, в якому ці витрати здійснені, що підтверджується первинними бухгалтерськими документами".

Враховано

в ред.. поправок до пп..138.9.3. 138.9.4., 140.3.


-97- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)

&&

Пропонується доповнити пункт 138.4. статті 138 РОЗДІЛУ ІІІ новим підпунктом 138.4.1. такого змісту:

"138.4.1. Витрати, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками, визнаються витратами того звітного періоду, в якому ці витрати здійснені, що підтверджується первинними бухгалтерськими документами".

Враховано

в ред.. поправок до пп..138.9.3. 138.9.4., 140.3.


-98- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)

&&

Пункт 138.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Витрати, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками, визнаються витратами того звітного періоду, в якому ці витрати здійснені, що підтверджується первинними бухгалтерськими документами".

Враховано

в ред.. поправок до пп..138.9.3. 138.9.4., 140.3.


-99- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)

&&

Пункт 138.4 доповнити абзацом другим наступного змісту:

"138.4.1. Витрати, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками, визнаються витратами того звітного періоду, в якому ці витрати здійснені, що підтверджується первинними бухгалтерськими документами".

Враховано

в ред.. поправок до пп..138.9.3. 138.9.4., 140.3.


-100- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)

Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)

&&

Доповнити пункт 138.4 підпунктом 138.4.1 такого змісту:

"138.4.1. Витрати, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками, визнаються витратами того звітного періоду, в якому ці витрати здійснені, що підтверджується первинними бухгалтерськими документами".

Враховано

в ред.. поправок до пп..138.9.3. 138.9.4., 140.3..
2024.

138.5. Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, з урахуванням наступного:138.5. Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, з урахуванням наступного:

2025.

138.5.1. датою здійснення витрат, нарахованих платником податку у вигляді сум податків, зборів, інших обов’язкових платежів, вважається останній день звітного податкового періоду, за який проводиться нарахування податкового зобов’язання з податку, збору, іншого обов’язкового платежу;138.5.1. датою здійснення витрат, нарахованих платником податку у вигляді сум податків та зборів, вважається останній день звітного податкового періоду, за який проводиться нарахування податкового зобов’язання з податку, збору, іншого обов’язкового платежу;

2026.

138.5.2. датою збільшення витрат платника податку - дебітора від здійснення кредитно-депозитних операцій, у тому числі субординованого боргу, є дата визнання процентів (комісійних інших платежів, пов’язаних зі створенням або придбанням кредитів, вкладів (депозитів), визначена згідно з правилами бухгалтерського обліку.

-101- Національний банк України

У підпункті 138.5.2 пункту 138.5 статті 138 слова «платника податку - дебітора» пропонуємо замінити словами «платника податку».


102- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)

У підпункті 138.5.2 статті 153 замість слів „Датою збільшення витрат платника податку-дебітора...” включити слова „Датою збільшення витрат платника податку-дебітора/кредитора...”

Враховано

138.5.2. датою збільшення витрат платника податку від здійснення кредитно-депозитних операцій, у тому числі субординованого боргу, є дата визнання процентів (комісійних інших платежів, пов’язаних зі створенням або придбанням кредитів, вкладів (депозитів), визначена згідно з правилами бухгалтерського обліку.
^ 103- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90

Підпункт 138.5.2 доповнити абзацом у такій редакції:

,,Для цілей цієї статті під субординованим боргом розуміється незабезпечені боргові капітальні інструменти (складові елементи капіталу), які відповідно до договору не можуть бути взяті з банку раніше п'яти років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів.’’


Враховано

Для цілей цієї статті під субординованим боргом розуміються звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти (складові елементи капіталу), які відповідно до договору не можуть бути взяті з банку раніше п'яти років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів.

2027.

138.5.3. витрати, понесені платником податку, у вигляді благодійних чи інших внесків до неприбуткових організацій, які згідно з нормами цього розділу враховуються для визначення об’єкта оподаткування платника податку, включаються до складу витрат за датою фактичного перерахування таких внесків.

-104- Н.д.Скудар Г.М. (Реєстр.картка №12)

138.5.3. витрати, понесені платником податку, у вигляді благодійних чи інших внесків та/або вартості товарів (робіт, послуг) до неприбуткових організацій, які згідно з нормами цього розділу враховуються для визначення об’єкта оподаткування платника податку, включаються до складу витрат за датою фактичного перерахування таких внесків та/або вартості товарів (робіт, послуг).

Враховано

138.5.3. витрати, понесені платником податку, у вигляді благодійних чи інших внесків та/або вартості товарів (робіт, послуг) до неприбуткових організацій, які згідно з нормами цього розділу враховуються для визначення об’єкта оподаткування платника податку, включаються до складу витрат за датою фактичного перерахування таких внесків та/або вартості товарів (робіт, послуг).

2028.

138.6. Собівартість придбаних та реалізованих товарів формується відповідно до ціни їх придбання з урахуванням витрат на доставку та доведення до стану, придатного для продажу.

-105- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)

У пункті 138.6 статті 138 слова "з урахуванням витрат на доставку" замінити словами "з урахуванням ввізного мита і витрат на доставку";

Враховано


138.6. Собівартість придбаних та реалізованих товарів формується відповідно до ціни їх придбання з з урахуванням ввізного мита і витрат на доставку та доведення до стану, придатного для продажу.

2029.

138.7. Собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг визначається відповідно до обсягу їх реалізації протягом податкового періоду.

-106- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)

Пункт 138.7 вилучити.

Враховано


-107- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)

Пункт 138.7 вилучити

Враховано


-108- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)

Пункт 138.7 вилучити.

Враховано


-109- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)

Пункт 138.7. виключити.

Враховано


-110- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)

Пункт 138.7 Статті 138 виключити.

Враховано
2030.

138.8. Фактична вартість остаточно забракованої продукції не включається до складу витрат платника податку, крім втрат від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів) та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку, у разі реалізації такої продукції.

-111- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)

Пункт 138.8. викласти в наступній редакції:

"138.8 Фактична вартість остаточно забракованої продукції включається до складу витрат платника податку, крім того втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів) та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку, у разі реалізації такої продукції. Норми втрат/витрат встановлюються Кабінетом Міністрів України. У разі не встановлення таких норм, платник податку має право самостійно визначити такі норми у власній обліковій політиці за умови обґрунтування їх розміру. Самостійно встановлені платником податку норми діють до встановлення відповідних норм Кабінетом Міністрів України.".

Враховано

частково

138.8. Фактична вартість остаточно забракованої продукції не включається до складу витрат платника податку, крім втрат від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів) та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку, у разі реалізації такої продукції.

2031.

Норми втрат/витрат встановлюються Кабінетом Міністрів України. У разі не встановлення таких норм, платник податку має право самостійно визначити такі норми у власній обліковій політиці за умови обґрунтування їх розміру. Самостійно встановлені платником податку норми діють до встановлення відповідних норм Кабінетом Міністрів України.

-112- Н.д.Кравченко М.В. (Реєстр.картка №425)

Абзац другий пункту 138.8 статті 138 розділу ІІІ викласти у такій редакції:

"Платник податку має право самостійно визначати допустимий рівень технічно неминучого браку в наказі по підприємству за умови обґрунтування його розміру";

Враховано

Норми втрат/витрат встановлюються Кабінетом Міністрів України. Платник податку має право самостійно визначати допустимі норми технічно неминучого браку в наказі по підприємству за умови обґрунтування його розміру. Самостійно встановлені платником податку норми діють до встановлення відповідних норм Кабінетом Міністрів України.-113- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)

Абзац другий пункту 138.8 статті 138 викласти в наступній редакції: „Платник податку має право самостійно визначити такі норми у власній обліковій політиці за умови обґрунтування їх розміру ”.

Враховано


-114- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)

Абзац другий пункту 138.8 статті 138 викласти в наступній редакції: „Платник податку має право самостійно визначити такі норми у власній обліковій політиці за умови обґрунтування їх розміру”.

Враховано
2032.

138.9. Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов’язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме:

-115- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)

Пункт 138.9. викласти в наступній редакції:

"138.9. Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов’язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме: прямих матеріальних витрат; прямих витрат на оплату праці; амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг; вартості придбаних послуг, прямо пов’язаних з їх виробництвом (наданням); інших прямих витрат, у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну електричну енергію).".

Враховано

138.9. Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов’язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме:

2033.

прямих матеріальних витрат;прямих матеріальних витрат;

2034.

прямих витрат на оплату праці;прямих матеріальних витрат;

2035.

амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;

2036.

вартості придбаних послуг, прямо пов’язаних з їх виробництвом (наданням);вартості придбаних послуг, прямо пов’язаних з їх виробництвом (наданням);

2037.

інших прямих витрат.

-116- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

&&

Пункт 138.9 статті 138 (щодо складу собівартості виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг) після слів: "інших прямих витрат" доповнити такими словами: "у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну)".

Враховано

інших прямих витрат, у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну);-117- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)

Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)

Пункт 138.9 після слів: "інших прямих витрат" доповнити такими словами: "у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну)".

Враховано


-118- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)

Пункт 138.9 Статті 138 після слів: "інших прямих витрат" доповнити такими словами:

"у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну)".

Враховано


-119- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)

Пропонується у абзаці п’ятому пункту 138.9 статті 138 РОЗДІЛУ ІІІ після сполучення "витрат," додати сполучення "у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну електричну енергію)."

Враховано


-120- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)

Пункт 138.9 після слів: "інших прямих витрат" доповнити такими словами: "у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну)".

Враховано


-121- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)

Пункт 138.9 після слів "інших прямих витрат" доповнити такими словами: "у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну)".

Враховано


-122- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)

Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)

Пункт 138.9 після слів: "інших прямих витрат" доповнити такими словами: "у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну)".2038.

138.9.1. До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу виготовленого товару, виконаної роботи, наданої послуги, придбаних напівфабрикатів та комплектувальних виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які оцінюються у порядку, визначеному в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

-123- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)

У підпункті 138.9.1 слова ", які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат" виключити;

Відхилено


Перехід до визначення витрат за собівартістю передбачає віднесення прямих витрат до конкретного об’єкта.

138.9.1. До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу виготовленого товару, виконаної роботи, наданої послуги, придбаних напівфабрикатів та комплектувальних виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які оцінюються у порядку, визначеному в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

2039.

138.9.2. До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.

-124- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)

У підпункт 138.9.2 слова ", які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат" виключити;

Відхилено


Перехід до визначення витрат за собівартістю передбачає віднесення прямих витрат до конкретного об’єкта.

138.9.2. До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.-125- Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)

Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)

&&

Пункт 138.9. доповнити підпунктами 138.9.3. та 138.9.4. такого змісту:

«138.9.3. Платники податку – ліцензіати з виробництва електричної та/або теплової енергії, які використовують для виробництва електричної та/або теплової енергії вугілля та/або мазут, до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг протягом року до прямих матеріальних витрат замість вартості витраченого у технологічному процесі вугілля та/або мазуту, включають суму резерву запасу палива (вугілля та/або мазуту), який створюється для безперебійного постачання електричної енергії споживачам.

Сума резерву запасу палива визначається самостійно платником податку щомісяця на основі середньомісячної вартості придбаного палива (вугілля, мазуту) за попередній рік, але не менше фактичної вартості придбаного протягом поточного місяця палива (вугілля, мазуту). В кінці звітного року створений резерв корегується на вартість витраченого у технологічному процесі палива (вугілля та мазуту), а саме:

- якщо фактична вартість витраченого у технологічному процесі палива (вугілля, мазуту) протягом звітного року більша, ніж сума нарахованого за звітний рік резерву, то собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг збільшується на суму різниці між вартістю витраченого у технологічному процесі палива та нарахованого резерву за результатами звітного року;

- якщо фактична вартість витраченого у технологічному процесі палива (вугілля, мазуту) протягом звітного року менша, ніж сума нарахованого за звітний рік резерву, то собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг зменшується на суму різниці між вартістю витраченого у технологічному процесі палива та нарахованого резерву за результатами звітного року.

138.9.4. Платники податків – ліцензіати з передачі та/або постачання електричної та/або теплової енергії у звітному податковому періоді до собівартості реалізації електричної та/або теплової енергії, надання послуг з передачі та /або постачання електричної та/або теплової енергії також включають фактично понесені у такому звітному періоді витрати з придбання електричної та/або теплової енергії. »

Враховано138.9.3. Платники податку – ліцензіати з виробництва електричної та/або теплової енергії, які використовують для виробництва електричної та/або теплової енергії вугілля та/або мазут, до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг протягом року до прямих матеріальних витрат замість вартості витраченого у технологічному процесі вугілля та/або мазуту, включають суму резерву запасу палива (вугілля та/або мазуту), який створюється для безперебійного постачання електричної енергії споживачам.

Сума резерву запасу палива визначається самостійно платником податку щомісяця на основі середньомісячної вартості придбаного палива (вугілля, мазуту) за попередній рік, але не менше фактичної вартості придбаного протягом поточного місяця палива (вугілля, мазуту). В кінці звітного року створений резерв корегується на вартість витраченого у технологічному процесі палива (вугілля та мазуту), а саме:

- якщо фактична вартість витраченого у технологічному процесі палива (вугілля, мазуту) протягом звітного року більша, ніж сума нарахованого за звітний рік резерву, то собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг збільшується на суму різниці між вартістю витраченого у технологічному процесі палива та нарахованого резерву за результатами звітного року;

- якщо фактична вартість витраченого у технологічному процесі палива (вугілля, мазуту) протягом звітного року менша, ніж сума нарахованого за звітний рік резерву, то собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг зменшується на суму різниці між вартістю витраченого у технологічному процесі палива та нарахованого резерву за результатами звітного року.


138.9.4. Платники податків – ліцензіати з передачі та/або постачання електричної та/або теплової енергії у звітному податковому періоді до собівартості реалізації електричної та/або теплової енергії, надання послуг з передачі та /або постачання електричної та/або теплової енергії також включають фактично понесені у такому звітному періоді витрати з придбання електричної та/або теплової енергії.
-126- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)

Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)

Пункт 138.9. доповнити підпунктами 138.9.3. та 138.9.4. такого змісту:


4532785106375679.html
4532906018468496.html
4533009885549704.html
4533083188426552.html
4533198073115093.html